2022 ОНД ЗОХИОГДОХ УРАЛДААН ТЭМЦЭЭН, НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУВААРЬ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ