Нисэх Загварын Спортын МАСА Нийгэмлэгийн 2024 онд зохион байгуулах тэмцээн, нэгдсэн арга хэмжээний хуваарь, ажлын төлөвлөгөө