Нисэх загварын спортын шүүгч нарт тавигдах шаардлага, цол зэрэг олгох журам