Зэрэг цолны болзол

 

Зэрэг цолны болзол / Өсвөр нас /