Радио удирдлагат нисэх загварын агаарын тулалдааны дүрэм